Особлива інформація 2014рік

1. Загальні відомості:

  1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00956460 3.Місцезнаходження емітента: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 05749-2-43-13 5.Електронна поштова адреса емітента: bhppurist@emitent.net.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://hpp.com.ua/ 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.                                                           2. Текст повідомлення У зв’язку із закінченням строку повноважень діючого складу Ревізійної комісії, річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерно­го товариства «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» від 24.04.2015 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведен­ня річних Загальних зборів акціонерів Голову та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Балаклійське хлібоприймальне підприємство», і вважати повноваження відкликаних Голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонер­ного товариства «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства  24.04.2015 року (протокол № 20): – Голова Ревізійної комісії – Пайовий інвестиційний недиверсифікований венчурний фонд закритого типу «Венчурний проект» ТОВ «Фондова компанія «Інвеста», код ЄДРПОУ 32335917, Україна, 61002, Харківська область, вул. Артема, 46. В статутному капіталі емітента має частку 0,00000806% (1 акція). Враховуючи, що особа є юридичною особою, відомості про паспортні данні, непогашену судимість за корисливі та посадові злочини відсутні. Перебував на даній посаді з 29.04.2011 року. – Член Ревізійної комісії Спірідонова Вероніка Сергіївна. Товариство не має згоди по­садової особи на розкриття паспортних даних В статутному капіталі емітента має частку 0,00000806% (1 акція). Перебувала на даній посаді з 29.04.2011 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   24.04.2015 року Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного то­вариства «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» (протокол № 20) прийнято рішення обрати членів Ревізійної комісії з терміном повноважень відпові­дно до Статуту Товариства: – Голова Ревізійної комісії – Пайовий інвестиційний недиверсифікований венчурний фонд закритого типу «Венчурний проект» ТОВ «Фондова компанія «Інвеста», код ЄДРПОУ 32335917, Україна, 61002, Харківська область, вул. Артема, 46. В статутному капіталі емітента має частку 0,00000806% (1 акція). Враховуючи, що особа є юридичною особою, відомості про паспортні данні, попередні посади, непогашену судимість за корисливі та посадові злочини відсутні. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. – Член Ревізійної комісії Спірідонова Вероніка Сергіївна. Товариство не має зго­ди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обійма­ла ця особа протягом своєї діяльності: начальник відділу, заступник  начальника управління, обіймає посаду заступника. начальника  управління ПАТ «МЕГАБАНК». В статутному капіталі емітента має частку 0,00000806% (1 акція). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної суди­мості за корисливі та посадові злочини не має. – Член Ревізійної комісії Сидоренко Костянтин Сергійович. Товариство не має зго­ди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обійма­ла ця особа протягом своєї діяльності: заступник начальника фінансово-економічного управління – начальник планово-економічного відділу ПАТ «Харківгаз», обіймає посаду головного економіста головного управління з розвитку корпоративних активів ПАТ «МЕГАБАНК». В статутному капіталі емітента частки не має. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної суди­мості за корисливі та посадові злочини не має. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення  терміну повноваження Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.                                                                      3. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав­ством.       В.О. Голови  Правління ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство»                             О.М. Кійко

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *