Особлива інформація 28.03.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.03.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N 79
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова правління
(посада)
____________
(підпис)
Мартинов П.В.
(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство «Балаклійське хлібоприймальне підприємство».
  2. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство.
  3. Місцезнаходження – 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, буд. 1.
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи – 00956460.
  5. Міжміський код та телефон, факс – (05749)24679.
  6. Адреса електронної пошти – bhppurist@emitent.net.ua.
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку
http://hpp.com.ua/
(адреса сторінки)
29.03.2019
(дата)

 

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 8 глави 1 розділу II)

1. Відомості
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

N з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
 1 28.03.2019 «ELSTOR CONSULTANTS LIMITED» («ЕЛСТОР КОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД»(Кіпр) 344303 91,157217 0
Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ “Балаклійське ХПП” отриманого 28.03.2019 року від ПАТ “Національний депозитарій України” складеного станом  на 21.03.2019 року у системі реєстру відбулися зміни щодо власників акцій, а саме:

– розмір частки власника пакету «ELSTOR CONSULTANTS LIMITED» («ЕЛСТОР КОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД» (Кіпр) до зміни становив 11303495 акцій. Розмір частки до змін в загальнiй кiлькостi акцiй становив 91,157217%. Розмір частки до змін в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становив 95,957573%. Після зміни розмір частки становить “0” акцій. Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій.

В отриманому Товариством реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями.

2  28.03.2019 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 40074282 0 42,758225
Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ “Балаклійське ХПП» отриманого 28.03.2019 року від ПАТ “Національний депозитарій України” складеного станом на 21.03.2019 року у системі реєстру відбулися зміни щодо власників акцій, а саме:

– розмір частки власника пакету акцій АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» до зміни становив “0” акцій. Розмір частки після змін становить 5302020 акцій. Розмір частки після зміни в загальнiй кiлькостi акцiй становить 42,758225%. Розмір частки після зміни в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становить 45,009881%. Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення.

В отриманому Товариством реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями.

3 28.03.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (Пайовий інвестиційний недиверсифікований венчурний фонд закритого типу «Венчурний проект») 32335917-233007 0,000008 48,399241
Зміст інформації:

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ “Балаклійське ХПП» отриманого 28.03.2019 року від ПАТ “Національний депозитарій України” складеного станом на 21.03.2019 року у системі реєстру відбулися зміни щодо власників акцій, а саме:

– розмір частки власника пакету акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (Пайовий інвестиційний недиверсифікований венчурний фонд закритого типу «Венчурний проект») до зміни становив 1 акцію. Розмір частки після змін становить 6001506 акцій. Розмір частки після зміни в загальнiй кiлькостi акцiй становить 48,399241%. Розмір частки після зміни в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становить 50,947954%. Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення. В отриманому Товариством реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями.

 

файл ftp://note.cityhost.com.ua/Report.xml
підпис ftp://note.cityhost.com.ua/signature1.p7s
печатка ftp://note.cityhost.com.ua/signature2.p7s

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *