Повідомлення про загальні збори

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(місцезнаходження: 64200,Харківська обл.,м.Балаклія, вул. Вторчерметівська, буд. 1, код ЄДРПОУ – 00956460),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2019 року за адресою: Україна, 64200,Харківська обл., м.Балаклія, вул. Вторчерметівська, буд. 1, зала засідання.

Початок проведення загальних зборів – о 11:00.

Реєстрація акціонерів буде проводитись  з 10.00 до 10.50 за місцем проведення річних Загальних зборів.

Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб (персонально):

Рудя Людмила Василівна – голова лічильної комісії;

Ігнатова Юлія Євгеніївна – член лічильної комісії;

Кучугура Наталія Володимирівна – член лічильної комісії;

Встановити, що повноваження членів лічильної припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

 1. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Мартинова Павла Вікторовича та секретарем загальних зборів Назаренко Ларису Володимирівну.

 1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

2.Визнати роботу Наглядової ради за 2018 рік задовільною

 1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 1. Визнати роботу Правління за 2018 рік задовільною.
 2. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудитора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудитора за 2018 рік

 1. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

 1. У зв’язку зі збитками, які отримані Товариством за підсумками роботи у 2018 році дивіденди не нараховувати.
 2. Покриття збитків Товариства за 2018 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.
 3. Визнати причиною не нарахування та не виплати дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік – збиткову діяльність Товариства в 2018 році.
 4. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

Голови Наглядової Ради – Лисенко Тетяни Степанівни;

члена Наглядової ради –Лободи Ірини Сергіївни.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Наглядовою радою не запропоновано ухвалення жодного рішення з цього питання порядку денного. Керуючись п. 4 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», проект рішення з цього питання порядку денного буде сформований на підставі пропозицій акціонерів щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, в порядку та в строки, передбачені до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
 2. Встановити, що виконання функцій членів Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі.

 

 1. Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, яка буде виконувати його обов’язки на момент прийняття відповідного рішення, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

– укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством  граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн.  при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

– укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

 1. Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://hpp.com.ua/

 

Для участі в загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 08:00 до 16:00 години за місцевим часом за адресою: 64200, Харківська обл., м.Балаклія, вул. Вторчерметівська, буд. 1.  Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний економіст Рудя Людмила Василівна, тел. (05749)24679. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожен акціонер  має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь – який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис. грн.)

Найменування показника Період
2018 рік 2017 рік
Усього активів 288319 257181
Основні засоби 86473 93044
Довгострокові фінансові інвестиції 14378 26990
Запаси 74550 73739
Сумарна дебіторська заборгованість 103212 52841
Грошові кошти та їх еквіваленти 194 21
Нерозподілений прибуток (збиток) -42210 1766
Власний капітал 12486 56462
Статутний капітал 3100 3100
Довгострокові зобов’язання 28661 24867
Поточні зобов’язання 247172 175852
Чистий прибуток (збиток) -43976 77
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12400000 12400000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 103 216

Примітка: Показники за 2018 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

 СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Загальна кількість акцій станом на 21.03.2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство»,  які відбудуться 25 квітня 2019 року: 12400000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 21.03.2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство», які відбудуться 25 квітня 2019 року: 11779680  штук.

 

Наглядова Рада

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *