Повідомлення про збори 2016_1

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «Балаклійське ХПП»!

(код за ЕДРПОУ 00956460, місцезнаходження: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1)

 

Повідомляємо, що 25 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» за адресою: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1, в приміщенні зали засідань адміністративної будівлі.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів відбудеться 25 квітня 2016 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у день проведення річних Загальних зборів за місцем їх проведення.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 19 квітня 2016 року (станом на 24 годину за три робочі дні до проведення річних Загальних зборів акціонерів).

Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Порядок денний:

 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Балаклійське ХПП» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ПАТ «Балаклійське ХПП» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного балансу та звіту ПАТ «Балаклійське ХПП»  за 2015 рік.
 7. Про порядок розподілу прибутку/ покриття збитку ПАТ  «Балаклійське ХПП»   за 2015 рік.
 8. Про визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПАТ  «Балаклійське ХПП»   на 2016 рік.
 9. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
 10. Про обрання членів Наглядової Ради.
 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди.
 13. Про обрання особи, що уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
 14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 15. Про внесення змін до положення про Наглядову Раду, шляхом викладення положення про Наглядову Раду в новій редакції.
 16. Про внесення змін до положення про Правління, шляхом викладення положення про Правління в новій редакції.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів

134347

103844

Основні засоби

38387

36555

Довгострокові фінансові інвестиції

16668

11582

Запаси

51153

40554

Сумарна дебіторська заборгованість

17470

7928

Грошові кошти та їх еквіваленти

169

2385

Нерозподілений прибуток

-25291

-32902

Власний капітал

-22191

-29802

Статутний капітал

3100

3100

Довгострокові зобов’язання

44699

43759

Поточні зобов’язання

111839

89887

Чистий прибуток (збиток)

7611

-14058

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12400000

12400000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

248

236

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Балаклійське ХПП» можна ознайомитися в ПАТ «Балаклійське ХПП» за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1.

Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером «ПАТ «Балаклійське ХПП».

Телефон для довідок (05749) 2-43-13

Наглядова рада та Правління

ПАТ «Балаклійське ХПП».

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  № 54(2308)  від 21.03.2016р.