Повідомлення про збори 2017

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «Балаклійське ХПП»!

(код за ЕДРПОУ 00956460, місцезнаходження: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1)

Повідомляємо, що 24 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» за адресою: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1, в приміщенні зали засідань адміністративної будівлі.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів відбудеться 24 квітня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у день проведення річних Загальних зборів за місцем їх проведення.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 18 квітня 2017 року (станом на 24 годину за три робочі дні до проведення річних Загальних зборів акціонерів).
Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі паспорт (обов’язково), представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Про визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про подальше схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством з 01 жовтня 2016 р.
9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів

250384

134347

Основні засоби

87542

38387

Довгострокові фінансові інвестиції

30478

16668

Запаси

93693

51153

Сумарна дебіторська заборгованість

28123

17470

Грошові кошти та їх еквіваленти

229

169

Нерозподілений прибуток

1661

-25291

Власний капітал

56385

-22191

Статутний капітал

3100

3100

Довгострокові зобов’язання

24386

44699

Поточні зобов’язання

169613

111839

Чистий прибуток (збиток)

27707

7611

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12400000

12400000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

292

248

Примітка: Показники за 2016 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися в ПАТ «Балаклійське ХПП» за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1 в робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцевим часом. Особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Рудя Л.В. (тел.(05749)2-37-99)
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://hpp.com.ua/.
Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером ПАТ «Балаклійське ХПП».
Наглядова рада та правління
ПАТ «Балаклійське ХПП».

Проект рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 2017 року.

Питання проекту порядку денного (Проект рішення)

1 Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. ( Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у в складі 3-х осіб, а саме: Голова – Рудя Л.В., Члени – Кладієнко Н.І., Колеснікова О.В.
Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.
Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.)
2 Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства. (1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Кійко О.М. 2.Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Колісник А.В.)
3 Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.(Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. Визнати роботу Правління задовільною.)
4 Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.(Звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.)
5 Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2016 рік.(Затвердити річний баланс та звіт Товариства за 2016 рік.)
6 Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.(У зв’язку зі збитками попередніх років, розподіл прибутку не проводити, отриманий прибуток направити на розвиток підприємства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.)
7 Про визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
(Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:
– Подальше покращення технології вирощування основних сільськогосподарських культур, забезпечення внесення добрив на науково-обґрунтованому рівні з врахуванням результатів проведеного аналізу ґрунту;
– Забезпечити подальше збільшення споживацької мережі на послуги млина.)
8 Про подальше схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством з 01 жовтня 2016 р. (Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 01 жовтня 2016 р.)
9 Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. (Затвердити зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.)
10 Про зміну найменування Товариства.(Затвердити зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» на Приватне акціонерне товариство «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» у зв’язку зі зміною типу Товариства.)
11 Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.
(1.Викласти Статут Товариства в новій редакції. 2. Надати право підпису нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства – Голові правління або особі, яка буде виконувати його обов’язки на момент прийняття відповідного рішення. 3. Доручити Голові правління або особі, яка буде виконувати його обов’язки на момент прийняття відповідного рішення подати документи для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства)
12 Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
(1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
Голови Наглядової ради – Лисенко Т.С.;
– члена Наглядової ради – Сіваш Ю.О.;
– члена Наглядової ради – Проценко І.М.;
– члена Наглядової ради – Лободи І.С.
2. Встановити, що рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства набуває
чинності в день державної реєстрації нової реакції Статуту Товариства.)
13 Обрання членів Наглядової ради Товариства. (Згідно п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» дані про проект рішення з цього питання не надаються. 2. Встановити, що рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства набуває чинності на наступний календарний день з дня державної реєстрації нової реакції Статуту Товариства.)
14 Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. (1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що виконання функцій членів Наглядової ради Товариства здійснюється на безоплатній основі.)
15 Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. (Уповноважити Голову правління Товариства або особу, яка буде виконувати його обов’язки на момент прийняття відповідного рішення, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.)

Наглядова рада та Правління
ПАТ «Балаклійське ХПП».