Повідомлення про збори 2018

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП»!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 00956460, місцезнаходження: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вулиця Вторчерметівська, буд. 1 (далі – Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2018 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: Початок зборів об 11-00

Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вулиця Вторчерметівська, буд. 1,  зала засідання.

 1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. Час початку реєстрації акціонерів  10:00; Час закінчення реєстрації акціонерів 10:45.

 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.2018 року.
 1. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
 7. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП» на 2018 рік.
 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції/
 9. Про подальше схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством з 01.01.2017 року.
 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

 1. Порядок ознайомлення  акціонерів  з матеріалами, з якими  вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть  ознайомитися  з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час  в робочі дні за адресою: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вулиця Вторчерметівська, буд. 1, зала засідання, з 08 год 00 хв. до 16 год 00 хв.

Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів особа повинна мати документ, що посвідчує її особу, та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

Посадова особа  відповідальна  за порядок ознайомлення з документами – Головний економіст Рудя Людмила Василівна, тел. (05749)2-37-99

 

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статі 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://hpp.com.ua

 1. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користуватися після отримання
  повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в ст. 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також звернутися до керівництва для уточнення інформації.

Для участі у зборах необхідно мати: мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

 1. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства”, статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних зборів

Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2018 р.

 

 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік (тис. грн.):
Найменування показника Звітний

період

Попередній період
Усього активів 257181 250384
Основні засоби (за залишковою вартістю) 93044 87542
Довгострокові фінансові інвестиції 26990 30478
Запаси 73739 93693
Сумарна дебіторська заборгованість 52841 28123
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 229
Нерозподілений прибуток 1766 1661
Власний капітал 56462 56385
Статутний капітал 3100 3100
Довгострокові зобов’язання 24867 24386
Поточні зобов’язання 175852 169613
Чистий прибуток (збиток) 77 27707
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12400000 12400000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 216 292

Примітка: Показники за 2017 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): № 57 (2810) від  23.03.2018 року в офіційному друкованому виданні “Відомості НКЦПФР”

 Наглядова рада

 

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

Питання проекту порядку денного Проект рішення
1 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб, а саме: Голови лічильної комісії – Рудя Людмили Василівни, членів лічильної  комісії Лагути Алли Вікторівни, Бодрової Любов Миколаївни.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 02.03.2018 року .

2 Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства Обрати Головою Загальних зборів – Кійко Олега Миколайовича, Секретарем – Назаренко Ларису Володимирівну

 

3 Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік Вважати господарську діяльність Товариства за 2017 рік задовільною.
4 Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.
5 Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Річний звіт Товариства  за 2017 рік затвердити.

 

6 Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

 

У зв’язку зі збитками попередніх років, розподіл прибутку не проводити,  отриманий прибуток направити на розвиток підприємства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7 Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП на 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на  2018 рік.
8 Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

 

1.Викласти Статут Товариства в новій редакції.

2. Надати право підпису нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства – Голові правління або особі, яка буде виконувати його обов’язки на момент прийняття відповідного рішення.

3. Доручити Голові правління або особі, яка буде виконувати його обов’язки на момент прийняття відповідного рішення подати документи для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

9 Про подальше схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством з 01.01.2017 року. Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 01.01.2017 р.
10 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

– укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн.  при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

– укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 150 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

 

 

Голова правління ____________/О.М.Кійко/